TUCSON

Prix Kalmia (Gr.2) - 25 mai 2010

Photo APRH